Koore
the Seeker
120 Draenei Restoration Shaman
 Vek'nilash